[shrinkdatabase]에 해당되는 글 1

  1. db 로그 줄이기 ( shrinkdatabase ) 2008.12.30