Tistory에서 하이트라인 쓰는 법

2008. 3. 13. 17:35 개발언어/TIP

쓰는 법은 아래와 같다.

설치도 귀찮지만 쓰는것도 참 귀찮다. 이런 제길...


  1. <pre name="code" class="c-sharp"> 
  2. ... some code here ...  
  3. </pre> 
이렇게 html을 수정하여야 코드로 나온다 ㅡㅡ;;

지원되는 언어
언어  명칭
C++ cpp, c, c++
C# c#, c-sharp, csharp
CSS css
Delphi delphi, pascal
Java java
Java Script js, jscript, javascript
PHP php
Python py, python
Ruby rb, ruby, rails, ror
Sql sql
VB vb, vb.net
XML/HTML xml, html, xhtml, xslt